Domů     Nuraghi: Kde se vzaly obrovské kamenné věže?
Nuraghi: Kde se vzaly obrovské kamenné věže?
od 8.11.2021
1

Za jeden z nevšedních symbolů italské Sardinie jsou považovány megalitické kamenné věže, jejichž výstavba podle archeologů započala přibližně okolo roku 1800 před naším letopočtem, tedy v době bronzové.

Věže, nazývané nuraghi, jsou dílem nuragské civilizace, která Sardinii obývala přibližně až do 2. století našeho letopočtu.

Jejich pojmenování vychází ze slova „nurra“, jež ve volném překladu znamená haldu kamení. Nicméně jejich tajemné věže pouhou hromadou kamení opravdu nejsou.

Tajemné stavby přečkaly tisíce let a dodnes se přitom vědci nebyli schopni shodnout na tom, proč byly vlastně postaveny a k čemu sloužily.

Jedna z teorií operuje s podobným názorem, který byl zformulován například v případě soch na Velikonočním ostrově – šlo o boj o moc mezi jednotlivými kmeny, klany či skupinami lidí.

Ten, kdo byl schopen postavit větší a mohutnější stavbu, byl považován za bohatšího a mocnějšího. Jiná teorie hovoří o obranné funkci věží, i když není přesně známo, před čím či před kým by měly obyvatelstvo bránit.

Další názor formuluje funkci věží jako místo, které bylo pevností místních vládců, místem sněmů či náboženského chrámu, v jehož okolí byla rozmístěna běžná obydlí.

Tuto hypotézu podporuje fakt, že některé ze staveb vysokých až 25 metrů jsou vybudovány na strategických místech – na kopcích, odkud je možno lehce kontrolovat okolí, či na místech, kde se nachází zdroj vody. Místní legendy pak udávají, že nuraghi jsou dílem obrů…

Zajímavou skutečnost zjistili vědci v roce 2002, když zkoumali několik stovek těchto věží i běžných obydlí tehdejších lidí a zjistili, že většina vchodů do všech staveb směřuje k východu Slunce v době zimního slunovratu a k souhvězdí Alfa Centauri.

Toho se samozřejmě chytili záhadologové, kteří zformulovali svoji domněnku, že směr k Alfě Centauri není náhodný, ale odráží vztahy s mimozemskou civilizací, která právě z tohoto místa vesmíru, kde podle astronomů skutečně mohou na některých planetách panovat podmínky vhodné pro život, přišla a dala místním lidem potřebné znalosti, jak úspěšně rozvíjet zemědělství, stavebnictví, kulturu i další oblasti života.

Je pravda, že právě v době, kdy starší doba bronzová přecházela do doby střední, tedy v době, kdy začaly vznikat ony věže, započal poměrně prudký rozvoj nuraghské civilizace.

Kromě věží v té době Nuraghové stavěli i svatyně či posvátné nádrže, které nabízejí otázku, že pro ně byla voda natolik důležitá, že se stala až jakýmsi kultem. Vznikají však i obří hroby, objevují se první sochy apod.

Samotné nuraghi jsou věže ve tvaru komolého kužele a na ostrově jich dodnes stojí přes sedm tisíc.

Stavěny byly podle jasného plánu – kameny byly na sebe vrstveny bez jakéhokoli spojovacího materiálu a uvnitř každé věže se nalézá buď jedna, nebo i několik komor, které nad sebou mají falešnou klenbu.

Existuje mnoho různých typů nuraghi – některé mají jedno patro, jiné jsou vícepatrové, u některých se objevuje centrální věž s několika přístavbami. Z některé věže postupně vznikla celá vesnice.

Jak se žilo v Su Nuraxi?

K nejznámějším věžím patří komplex Su Nuraxi di Barumini, jenž byl objeven nedaleko obce Barumini a u kterého je jasně patrná strategická obranná funkce. Díky spojení čtveřice menších věží a velkém nádvoří působí trochu jako středověký hrad.

Nuraghská vesnice však z dnešního pohledu vypadá jako bludiště, ve kterém na ploše několika set metrů čtverečních stojí spleť malých kulatých staveb sloužících jako obydlí a střežených vysokou věží.

Su Nuraxi de Barmini patří mezi nejlépe dochované věže, a patří tak od roku 1997 na Seznam světového dědictví UNESCO. Tato lokalita se objevuje již v záznamech historiků a archeologů z počátku 19. století, ovšem místo bylo až o poloviny 20. století ukryto pod nánosy země a bylo zarostlé bohatou vegetací.

Ve 40. letech, krátce po skončení druhé světové války, usoudil archeolog Giovanni Lilliu, jenž se v Barumini narodil, podle objevu velkých balvanů a keramiky, že zde může ležet velké a zajímavé archeologické naleziště.

Jeho odhad se potvrdil, když bylo Su Nuraxi v letech 1950–1956 znovu přivedeno na svět a později zpřístupněno veřejnosti.

Centrální věž trůní na malém kopci, proti kterém se tyčí kuželovitá hora Marmilla. Věž je obklopena zdí a čtveřicí dalších menších věží.

V dalším „prstenci“, který stavbu obepíná byly odkryty pozůstatky dalších devíti věžovitých staveb a celá vnější oblast je doplněna o zbytky přibližně 150 pozůstatků po kulatých či oblých obydlích.

Ta nebyla přímo chráněna zdmi, ale byla strategicky zajišťována onou „pevností“.

Hlavní věž, tzv. Masti, má na výšku 14,1 metru, původně však měla až 20 metrů, a její vznik je podle radiokarbonové analýzy datován do období 1330–1250 před naším letopočtem.

Tyčinka z olivového dřeva, na kterou archeologové při kopání narazili byla datována dokonce do roku 1470 př. n. l., samozřejmě s odchylkou plus-mínus 200 let.

Věž má v spodním patře průměr 10 metrů a postupně se zužuje do třetího patra, které má průměr pět metrů.

Vnější věže jsou orientovány podle světových stran a dnes mají výšku okolo 8 metrů, původně však byly přibližně dvakrát tak vysoké a atakovaly 17–18 metrů. Ve věži umístěné na jižní straně je studna, jejíž hloubka dosahuje 20 metrů.

Ke stavbě věží byl použit čedič, který byl na sebe skládán bez použití malty. Někdy okolo roku 1250–1000 př. n. l.

došlo k „přestavbě“ či úpravě, při které byla bašta zesílena o kruhovou stěnu širokou 3 metry a byly přistavěny další věže – celkem tak vzniklo dalších pět staveb, což vedlo k uzavření starší jižní věže uvnitř nově vzniklého kruhu.

Nejstarší části venkovní vesnice datují archeologové přibližně do roku 1250 před naším letopočtem.

Jedna z kruhových staveb podle všeho nesloužila jako obydlí pro konkrétní rodinu či člověka, ale byla místem setkávání, dnešní terminologií bychom ji mohli nazvat hostincem či klubem. Byly v ní objeveny pozůstatky laviček a výklenků. V jednom z nich byl objeven model věže, vyrobený z vápence.

Celkem zde bylo postaveno na sedm desítek obydlí, která měla pouze jednu místnost a byla stejně jako věže postavena z čedičových bloků bez pomoci malty či jakéhokoli pojidla. Střechy pak byla podle pozůstatků vyrobeny z dřevěné kulatiny a pokrývaly je větve.

Od druhé poloviny 8. století před naším letopočtem prošlo osídlení Su Nuraxi výraznými změnami, při kterých byla pravděpodobně v důsledku války poničena vesnice a byl postaven nový obytný komplex, jenž se částečně rozšířil zvláště na východ.

Dnes je zde k vidění 14 bytových jednotek, z nichž každé obydlí mělo k dipozici 8–12 „pokojů“ či komor. Vesnicí pak vedla ze severu na jih hlavní silnice, na kterou se napojovaly úzké uličky.

Archeologové se na základě vykopávek bronzových sošek domnívají, že tehdejší společnost byla přísně hierarchizována. V čele stál kmenový náčelník, válečníci a „duchovní“, kteří byli velice úzce spojeni právě se zmiňovaným kultem vody. Značný význam pak patřil ženám-matkám, které měly výsadní postavení a stejná práva jako muži. Tento názor vědci dokládají například nálezem bronzové sošky ženy, která nese na rukou válečníka.
Archeologové se na základě vykopávek bronzových sošek domnívají, že tehdejší společnost byla přísně hierarchizována. V čele stál kmenový náčelník, válečníci a „duchovní“, kteří byli velice úzce spojeni právě se zmiňovaným kultem vody. Značný význam pak patřil ženám-matkám, které měly výsadní postavení a stejná práva jako muži. Tento názor vědci dokládají například nálezem bronzové sošky ženy, která nese na rukou válečníka.

V této době nastaly doslova zlaté roky nuraghské civilizace – objevovali se řemeslníci, kultura, ale také obchodníci, kteří zprostředkovávali kontakty i se vzdálenými zeměmi.

Archeologické vykopávky jasně ukazují, že tehdejší civilizace byla založena na zemědělsko-pasteveckém hospodářství a lovu ryb, ale dokázala již využívat i nerostné bohatství, zvláště olovo a měď.

Všechny věže sice nejsou naprosto totožné, ale základní postupy při jejich stavbě byly dodržovány patrně po celo dobu jejich stavění.

Uvnitř je jakési náměstí z udusané hlíny, uprostřed něhož je v některých případech umístěna studna, a dokola jsou na sebe kladeny kameny bez spojovacího materiálu, a to klidně až do výšky dvaceti metrů.

Mnohé kvádry mají vskutku úctyhodné rozměry a jejich hmotnost se pohybuje v řádech tun. Zdi mají místy šířku až pět metrů. Pokud je několik místností nad sebou, jsou spojeny schodištěm vytvořeným ve zdi.

Uvnitř věží se pak kromě studny mohou nacházet třeba spižírny, nebo „strážnice“ pro bojovníky.

Mohou za to Féničané?

Přibližně od devátého století před naším letopočtem se na pobřeží Sardinie usazovali Féničané. Mezi nimi a původními Nuraghy vznikaly střety, ale domorodci stále rozvíjeli vlastní civilizaci.

Po porážce Féničanů Římany se Sardinie ve třetím století před naším letopočtem dostala do vlivu Říma a stala se jeho provincií.

I v této době nuraghská kultura podle archeologických nálezů stále přežívala uprostřed ostrova, k jejich pohlcení došlo až někdy během druhého století našeho letopočtu.

Ovšem jejich věže díky strategickému umístění užívali již Féničané, a jejich příkladu následovali i Římané, pro které byly tyto stavby pevnostmi.

Udělal si někdo výlet do Skotska?

Podobné kamenné věže bez oken se nacházejí i v odlehlých částech Skotska. Přibližně přes sto těchto staveb stojí na Orknejských ostrovech.

Podle výzkumu vznikaly v době železné – v období přibližně od rok 700 před naším letopočtem až asi do roku 40 před naším letopočtem – a ve Skotsku se jim říká broch.

Ovšem proč tyto brochy vznikaly, ani kdo je stavěl netuší ani britští archeologové, ani jejich kolegové z jiných států. Podle jedné teorie je možné, že si na ostrovy „odskočili“ právě Nuraghové a tak, jak byli zvyklí z domova, i zde začali stavět kamenné věže. Jenže z hlediska výstavby jsou nuraghi a brochy poněkud odlišné.

Upravená teorie pak operuje s tím, že šlo o obranné věže, které navrhli „architekti“ z ciziny, což by opět teoreticky mohli být Nuraghové, ale stavěli je domácí usedlíci. A důvodem byla obrana před nepřáteli.

Třetí teorie vzniku brochů uvažuje, zda nešlo o „pouhá“ obydlí. Velké brochy měly být centrem sídel či vesnic, které se okolo nich rozkládaly, ty malé pak sloužily jako obydlí pro jednu rodinu.

Archeologové tento názor dokládají objevem kamenného nábytku, který se jim podařilo v některých brochách objevit – šlo o poličky, skříňky či jakési „kuchyňské díže“.

Foto: PX FUEL, Shutterstock, Freepik, Pixabay

Foto:
Štítky:
Lokalita:
reklama
Související články
28.5.2024
Chutná po chřestu, šustí papírem a mystika jí také nechybí… Taková je Vysočina, pomyslná křižovatka rozbíhající se k branám Čech nebo Moravy. Má všechno, co by měla správná dovolenková destinace mít. Například ideální podmínky pro turistiku nebo adrenalin. Papírová krása Třebíčsko, to není jen architektura, ale také betlémy, z nichž nejstarší se pojí s polovinou 19. století a jménem Pavla Papír
21.5.2024
Ojedinělý gotický portál není jedinou chloubou kláštera Porta coeli. Klášterní komplex s bohatou a slavnou historií nás při prohlídce přesvědčí, že tato stavba si své výjimečné místo v našich dějinách opravdu zaslouží. Založit klášter cisterciaček se rozhodl na počátku 13. století už král Přemysl Otakar I., za svého života však už nestačil učinit rozhodující krok. Postarala se o to však jeho manž
1.5.2024
Míst, kde proudí takzvaná bílá léčivá energie, je v naší zemi mnoho. Ať už příběhům o pozitivních energetických zónách věříte nebo ne, alespoň si uděláte hezký den a navštívíte zajímavé místo. Pokud patříte k těm, kteří naslouchají přírodě a chcete objevit něco víc než architektonické památky, něco, co nespatříte očima, nechte se vést a místo samo vám odhalí něco ze svého tajemství. Vyzkoušej
2.4.2024
Na louce jižně za obcí návštěvníka překvapí kamenný kruh, který jako by z oka vypadl megalitickým památníkům typické například pro anglický venkov. Kruh z 25 obřích kamenů o průměru 30 metrů tu v roce 2008 vytvořil místní stavbař Václav Jílek. Všechny žulové balvany pocházejí ze vzdálenosti maximálně 15 kilometrů od Holašovic a mají různou velikost, ten největší o hmotnosti 19 tun stojí samo
Jsou památky, které nás na místě, kde stojí, docela překvapí. Kdo by třeba uprostřed západočeských lázní čekal výstavný pravoslavný chrám v byzantském stylu? To, že západočeské lázně jsou už dlouho cílem hostů z Ruska, je všeobecně známo. Bylo tomu tak už v 19. století, kdy se sem ruští návštěvníci i pacienti jen hrnuli. V Mariánských Lázních se jim líbilo, ale postrádali důležitou věc: pravoslav
Kalendář akcí

Načítám aktuální data

reklama
reklama
Nenechte si ujít další zajímavé články
Manžel Rybové nevyznává lásku?
nasehvezdy.cz
Manžel Rybové nevyznává lásku?
Nestárnoucí herečka ze seriálu Ulice Linda Rybová (48) už mnoho let tvoří pár s hercem ze seriálu Specialisté Davidem Prachařem (65). Za všechny společné roky se ale tak moc nespekulovalo o krizi jak
Tajemný Stonehenge nepřestává lákat
enigmaplus.cz
Tajemný Stonehenge nepřestává lákat
Tajemná kamenná stavba je jednou z nejznámějších turistických atrakcí Británie. Návštěvníků se líbí tajuplná atmosféra místa, jehož účel ani okolnosti vzniku dodnes nebyly objasněny. Co o podivuhodné
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
historyplus.cz
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred. Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. Zato
Syrovým mlékem proti ptačí chřipce? Rozhodně ne!
21stoleti.cz
Syrovým mlékem proti ptačí chřipce? Rozhodně ne!
Sociálními sítěmi se jako lavina šíří nový gastronomický „trend“. V jeho rámci lidé bez odborného vzdělání radí Američanům, aby konzumovali syrové kravské mléko. Údajně by totiž právě takto měli získa
Topinky tak akorát
panidomu.cz
Topinky tak akorát
Když zbude doma chleba, a stává se to často, není nic snazšího, než udělat topinky. Někdo dává přednost toustům, ale to je jedno, pravidla jsou skoro stejná. Udělat topinky přece není žádný problém, řeknete si. A už se těšíte, jak si na nich pochutnáte třeba s česnekem nebo k tataráku či s nějakou pomazánkou. Jenže
Jak se má starat o dítě, když neuvaří kakao?
skutecnepribehy.cz
Jak se má starat o dítě, když neuvaří kakao?
Příběh mé sestry je smutný. Ale je to ohromná bojovnice. Když se jedná o dítě, dokáže se s osudem pořádně poprat. Lidský život píše romány, někdy bohužel smutné a kruté. Takový je příběh mé sestry. Bývala to krásná holka, plná života, rozesmátá, kluci ze širokého okolí do ní byli zbláznění. Kolem osmnáctého roku to s ní začalo jít z kopce. Nejhorší
Top Class hostil unikátní večeři s hodiářskou značkou Union Glashütte a posádkou slavného vozu Duckar
iluxus.cz
Top Class hostil unikátní večeři s hodiářskou značkou Union Glashütte a posádkou slavného vozu Duckar
Když se magazín Top Class spojil s ateliérem Chronoshop, bylo jasné, že se chystá něco výjimečného. Výsledkem byla nezapomenutelná večeře, která přilákala skutečně zajímavé hosty. Hlavní hvězdou večer
Chřestový krém s pošírovaným vejcem
tisicereceptu.cz
Chřestový krém s pošírovaným vejcem
Suroviny 25 g másla 350 g zeleného chřestu 3 šalotky 2 hrsti špenátu 2 stroužky česneku 700 ml zeleninového vývaru sůl 3 plátky chleba 4 vejce olivový olej Postup Máslo a olej rozehř
Námořní střet u Cušimy: Japonci proti Rusům oprášili Nelsonův manévr
epochalnisvet.cz
Námořní střet u Cušimy: Japonci proti Rusům oprášili Nelsonův manévr
Na palubě ruské vlajkové lodi Suvorov vládne veselí. „Ať žije car!“ připíjejí si důstojníci. Panovníkovy narozeniny se přece musejí oslavit i na moři. Zrovna když je zábava v nejlepším, však přijde obávaná zpráva: Japonské válečné lodě jsou na dohled…   Bylo by to krásné překvapení pro cara – rozdrtit Japonce, s nimiž se už několik měsíců
Studená letní polévka
nejsemsama.cz
Studená letní polévka
Suroviny: 250 ml jahodového džusu 250 ml vody 160 g cukru 500 g jahod 200 g bílého jogurtu špetka skořice Na ozdobu: 8 jahod lístky máty 100 ml smetany ke šlehání Postup: V rendlíku zahřejte jahodový džus se 150 ml vody, přidejte špetku skořice a cukr a pomalu zahřívejte. Jakmile se směs začne vařit, stáhněte
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Tanya Kachová: Měsíce a roky v zajetí
epochaplus.cz
Tanya Kachová: Měsíce a roky v zajetí
K únosům dochází dnes se zvýšenou intenzitou po celém světě. Hlavně co se týče dětí. Někdy trvá i deset let, než jsou objeveny. To může potvrdit Tanya Kachová z USA, jež byla v zajetí deset let, nebo Fusako Sanová z Japonska. Ta mohla devět let jen sledovat televizi a nesměla se hnout se z domu.